ยินดีต้อนรับ กรุณา สมัครสมาชิก หรือเข้าสู่ระบบ

Home » webboard » หุ้น
เข้าชม : 5199

ตัวอักษรย่อ ต่างๆ ของการเล่นหุ้น

โพสต์เมื่อ: วันเสาร์ 4 สิงหาคม 2555  23:58 น.

D/E (Debt/Equity Radio) = หนี้สินรวม(Total Debt) ÷ ส่วนของเจ้าของหรือส่วนของผู้ถือหุ้น(Equity)
ยิ่งต่ำยิ่งดี
ถ้าเกิน 1 เท่า แปลว่า หนี้ 100%
D/E = 5.86 แปลว่า หนี้ท่วมหัวขึ้นไป เกือบ 6 เท่า


D/E (Debt/Equity Radio) =                  หนี้สินรวม(Total Debt)
                                        _________________________________
                                         ส่วนของเจ้าของหรือส่วนของผู้ถือหุ้น(Equity)

[ ความเห็นที่ 1]
RE : ตัวอักษรย่อ ต่างๆ ของการเล่นหุ้น
โพสต์เมื่อ: วันอาทิตย์ 5 สิงหาคม 2555  00:37 น.
Free Float คือ ดูว่า เจ้าของถือหุ้นเยอะหรือเปล่า
ถ้า Free Float ต่ำๆ ก็ แปลว่า เจ้าของถือหุ้นอยู่เยอะนั่นเอง

ตัวอย่าง Free Float 30 % แปลว่า รายย่อย ถือ 30 % ส่วนอีก 70 %
รายใหญ่ หรือเจ้าของเป็นผู้ถือ
[ ความเห็นที่ 2]
RE : ตัวอักษรย่อ ต่างๆ ของการเล่นหุ้น
โพสต์เมื่อ: วันอาทิตย์ 5 สิงหาคม 2555  01:09 น.
P/E (ราคาหุ้นเมื่อเทียบกับกำไรของกิจการ) คือดูว่า อีกกี่ปีคืนทุน ค่ายิ่งน้อยยิ่งดี
คือ ราคาหุ้น (Price) ÷ กำไรต่อหุ้น (Earning) EPS

อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น (PE Ratio)  =  ราคาหุ้น
                                                           ______
                                                           กำไรต่อหุ้น


PE จะคำนวณ จากกำไรย้อนหลัง 4 ไตรมาส

PE 4-10 เท่า น่าซื้อ
PE 10-20 เท่า เฉยๆ
PE สูงกว่า 20 เท่า ไม่ควรซื้อ

*กำไรต่อหุ้น(EPS) = กำไรก่อนรายการพิเศษ - เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ์
                            __________________________________
                                 จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้ว
[ ความเห็นที่ 3]
RE : ตัวอักษรย่อ ต่างๆ ของการเล่นหุ้น
โพสต์เมื่อ: วันอาทิตย์ 5 สิงหาคม 2555  01:14 น.
Market Cap คือ มูลค่าหุ้นทั้งหมด คูณกับราคาปัจจุบันของหุ้น
เท่ากับ มูลค่าทั้งหมดของกิจการ

มูลค่าตลาดของหุ้น (Market Cap)  =   ราคาหุ้น  X  จำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท

ตัวอย่างเช่น
หุ้น A ราคา 200 บาท มีจำนวนหุ้นทั้งหมด 10 ล้านหุ้น
มูลค่าตลาดของหุ้น A เท่ากับ 2,000 ล้านบาท (200 บาท x 10,000,000 หุ้น)

หุ้น B ราคา 10 บาท มีจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,000 ล้านหุ้น
มูลค่าตลาดของหุ้น B เท่ากับ 10,000 ล้านบาท (10 บาท x 1,000,000,000 หุ้น)

ขนาดของหุ้นแบ่งออกเป็น
หุ้นขนาดจิ๋ว มีมูลค่าตลาดของหุ้นไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
หุ้นขนาดเล็ก มีมูลค่าตลาดตั้งแต่ 1,000 - 8,000 ล้านบาท
หุ้นขนาดกลาง มีมูลค่าตลาดตั้งแต่ 8,000 - 40,000 ล้านบาท
หุ้นขนาดใหญ่ มีมูลค่าตลาดตั้งแต่ 40,000 ล้านบาทขึ้นไป

[ ความเห็นที่ 4]
RE : ตัวอักษรย่อ ต่างๆ ของการเล่นหุ้น
โพสต์เมื่อ: วันอาทิตย์ 5 สิงหาคม 2555  01:18 น.
อัตราส่วนปันผลตอบแทน หรือ Dividend Yield คือ
การเอาเงินปันผลที่เราได้รับเป็น (บาท) มาคูณเทียบกับ ราคาหุ้น
สมมุติหุ้น 100 บาท เราได้ปันผล 10 บาท ต่อปี ก็แปลว่า
Dividend Yield เท่ากับ 10 %

อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield)  =  เงินปันผลต่อหุ้น  X  100
                                                                      ___________________
                                                                                  ราคาหุ้น
[ ความเห็นที่ 5]
RE : ตัวอักษรย่อ ต่างๆ ของการเล่นหุ้น
โพสต์เมื่อ: วันอาทิตย์ 5 สิงหาคม 2555  01:22 น.
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น หรือ Book Value ก็ คือการเอา Asset
(สินทรัพย์) ทั้งหมดของกิจการ หักลบด้วยหนี้ แล้วหารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมด
แปลง่ายๆ ว่า ถ้าสมมุติพรุ่งนี้กิจการต้องปิดตัวลง แล้วเขาต้องขาย
Asset ทั้งหมดเพื่อคืนหนี้ ส่วนเราเป็นผู้ถือหุ้น ก็ จะได้เงินคืนเท่ากับราคาประมาณ Book Value นั่นเอง
เพราะ ฉะนั้นถ้าเราสามารถซื้อหุ้นในราคาที่เท่ากับ Book Value หรือซื้อได้ในราคาต่ำกว่า
ก็ แปลว่าเราซื้อถูกนั่นเอง

มูลค่าทางบัญชี(Book Value)  =  สินทรัพย์ - หนี้สิน
                                            _____________
                                              จำนวนหุ้นสามัญ
                                             

[ ความเห็นที่ 6]
RE : ตัวอักษรย่อ ต่างๆ ของการเล่นหุ้น
โพสต์เมื่อ: วันอาทิตย์ 5 สิงหาคม 2555  01:23 น.
อัตราส่วนอีกอันที่ดูกันบ่อยๆ ก็ คือ P/BV คือ การเอาราคามาหารด้วย Book Value
ถ้า P/BV น้อยกว่า หนึ่ง แปลว่า คุณซื้อหุ้นได้ถูกกว่ามูลค่าพื้นฐาน
(แต่ต้องแน่ในว่ามันต้องไม่เจ๊งนะ)

อัตราส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี (PB Ratio)หรือ P/BV  =                 ราคาหุ้น
                                                                                    ____________________
                                                                                   มูลค่าทางบัญชี (Book Value)  

P/BV   ต่ำกว่า 1 แสดงว่า ราคาหุ้นนั้นถูกกว่ามูลค่าทรัพย์สินของกิจการ
P/BV   เท่ากับ 1 แสดงว่า ราคาหุ้นเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินของกิจการ
P/BV   สูงกว่า 1 แสดงว่า ราคาหุ้นนั้นแพงกว่ามูลค่าทรัพย์สินของกิจการ

ค่า P/BV ที่ต่ำกว่า 2 เท่า น่าจะถือว่าหุ้นยังไม่แพง
[ ความเห็นที่ 7]
RE : ตัวอักษรย่อ ต่างๆ ของการเล่นหุ้น
โพสต์เมื่อ: วันอังคาร 7 สิงหาคม 2555  21:10 น.
ROA (อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม) (%) คือ= กำไรสุทธิ (Net Profit) ÷ สินทรัพย์รวม (Total Assets)

ยิ่งสูงยิ่งดีเป็นการวัดความสามารถในการทำกำไรของสินทรัพย์ทั้งหมดที่ธุรกิจใช้ในการดำเนินงาน
ได้มากน้อยเพียงใด หากมีค่าสูงแสดงถึงการใช้สินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ

ROA =       กำไรสุทธิ (Net Profit) 
              ____________________
             สินทรัพย์รวม (Total Assets)
[ ความเห็นที่ 8]
RE : ตัวอักษรย่อ ต่างๆ ของการเล่นหุ้น
โพสต์เมื่อ: วันอังคาร 7 สิงหาคม 2555  21:15 น.
ROE หรือ Return of Equity คือ
ความสามารถในการนำเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นไปทำให้งอกเงยได้ในอัตราผลตอบแทนเท่าไหร่

ROE ยิ่งสูงยิ่งดี นักลงทุนจะมองหาหุ้นที่มีค่า ROE สูงกว่า 12-15% ขึ้นไป อย่างต่อเนื่องหลายๆปี

คำนวณจาก Net Income ÷ Equity

ROE = กำไรสุทธิ X 100
          _____________
           ส่วนของผู้ถือหุ้น 


[ ความเห็นที่ 9]
RE : ตัวอักษรย่อ ต่างๆ ของการเล่นหุ้น
โพสต์เมื่อ: วันอังคาร 7 สิงหาคม 2555  21:48 น.
หาราคาในอนาคต
ราคาที่ควรจะเป็น = PE x EPS(กำไรต่อหุ้น)


คุณต้องสมัครสมาชิก ถึงจะโพสกระทู้ได้

ปิดรับสมัครสมาชิกแล้ว