ยินดีต้อนรับ กรุณา สมัครสมาชิก หรือเข้าสู่ระบบ

Home » webboard » PHP
เข้าชม : 3061

php pdf (ใช้ php สร้างไฟล์ pdf)

โพสต์เมื่อ: วันอาทิตย์ 30 ธันวาคม 2555  20:43 น.

[ ความเห็นที่ 1]
RE : php pdf (ใช้ php สร้างไฟล์ pdf)
โพสต์เมื่อ: วันอาทิตย์ 30 ธันวาคม 2555  21:53 น.
[ ความเห็นที่ 2]
RE : php pdf (ใช้ php สร้างไฟล์ pdf)
โพสต์เมื่อ: วันเสาร์ 5 มกราคม 2556  21:24 น.
http://www.ninenik.com/content.php?arti_id=226
อันนี้ดี ทดสอบแล้ว
[ ความเห็นที่ 3]
RE : php pdf (ใช้ php สร้างไฟล์ pdf)
โพสต์เมื่อ: วันเสาร์ 12 มกราคม 2556  20:13 น.
[ ความเห็นที่ 4]
RE : php pdf (ใช้ php สร้างไฟล์ pdf)
โพสต์เมื่อ: วันเสาร์ 12 มกราคม 2556  21:33 น.
<?php
$flag = false;
if($_POST){
require_once('mail.php');
require_once('config/lang/eng.php');
require_once('tcpdf.php');

// create new PDF document
$pdf = new TCPDF(PDF_PAGE_ORIENTATION, PDF_UNIT, PDF_PAGE_FORMAT, true, 'UTF-8', false);
$pdf->SetCreator(PDF_CREATOR);
$pdf->SetAuthor('Nicola Asuni');
$pdf->SetTitle('TCPDF Example 001');
$pdf->SetSubject('TCPDF Tutorial');
$pdf->SetKeywords('TCPDF, PDF, example, test, guide');
$pdf->SetHeaderData(PDF_HEADER_LOGO, PDF_HEADER_LOGO_WIDTH, PDF_HEADER_TITLE.' 001', PDF_HEADER_STRING);
$pdf->setHeaderFont(Array(PDF_FONT_NAME_MAIN, '', PDF_FONT_SIZE_MAIN));
$pdf->setFooterFont(Array(PDF_FONT_NAME_DATA, '', PDF_FONT_SIZE_DATA));
$pdf->SetDefaultMonospacedFont(PDF_FONT_MONOSPACED);
$pdf->SetMargins(PDF_MARGIN_LEFT, PDF_MARGIN_TOP, PDF_MARGIN_RIGHT);
$pdf->SetHeaderMargin(PDF_MARGIN_HEADER);
$pdf->SetFooterMargin(PDF_MARGIN_FOOTER);

//set auto page breaks
$pdf->SetAutoPageBreak(TRUE, PDF_MARGIN_BOTTOM);
$pdf->setImageScale(PDF_IMAGE_SCALE_RATIO);
$pdf->setLanguageArray($l);
$pdf->setFontSubsetting(true);
$pdf->SetFont('freeserif', '', 14);//include this for support utf-8 language
$pdf->AddPage();

$html = '<h1> Hi :'.$_POST['email'].'</h1>';
$html .= '<p>';
$html .='Your Description :'.$_POST['enquiry'];
$html .='</p>';

$pdf->writeHTMLCell($w=0, $h=0, $x='', $y='', $html, $border=0, $ln=1, $fill=0, $reseth=true, $align='', $autopadding=true);

$filename = 'data/file_'.md5(mt_rand()).'.pdf';//เก็บไฟล์ลงในโฟลเดอร์ data

$pdf->Output($filename, 'F');

$subject = 'Message form'.$_POST['email'];

   $mail = new Mail(); 
   $mail->protocol = 'mail';
   $mail->setTo($_POST['email']);
   $mail->setFrom($_POST['email']);
   $mail->setSender('NoobMan');
   $mail->setSubject(html_entity_decode($subject, ENT_QUOTES, 'UTF-8'));
   $mail->setHtml($html);
   $mail->setText(html_entity_decode($text, ENT_QUOTES, 'UTF-8'));
   $mail->addAttachment($filename);
   $mail->send();
   $flag = true;
}
?>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML>
 <HEAD>
  <TITLE> New Document </TITLE>
  <META NAME="Generator" CONTENT="EditPlus">
  <META NAME="Author" CONTENT="">
  <META NAME="Keywords" CONTENT="">
  <META NAME="Description" CONTENT="">
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
 </HEAD>

 <BODY>
 <?php if($flag){?>
 <h1>ส่งข้อความแล้ว</h1>
<p><a href="<?php echo $filename; ?>">Download file ที่นี่</a></p>
 <?php } ?>
 <form name="sendmail" action="index.php" method="post">
 <table>
 <tr>
 <td>
 Your mail:</td><td><input type="text" name="email" size="30" /></td>
 </tr>
 <tr>
 <td>
 Your Description:</td><td><textarea name="enquiry" cols="50" rows="10"></textarea></td>
 <tr>
 <td>
<input type="submit" value="Send" /></td><td></td>
</table>

 </form>
  
 </BODY>
</HTML>

โค้ดส่งเมลและแนบไฟล์ pdfคุณต้องสมัครสมาชิก ถึงจะโพสกระทู้ได้

ปิดรับสมัครสมาชิกแล้ว