ยินดีต้อนรับ กรุณา สมัครสมาชิก หรือเข้าสู่ระบบ

Home » หุ้น SIAM
เข้าชม : 41

SIAM งบ Q1/62 มีกำไรพิเศษมาจากการขายโชว์รูมพระโขนง 88 ล้านบาท

โพสต์เมื่อ: วันพุธ 15 พฤษภาคม 2562  11:25 น.
Q1/62 กำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น 402.01% YoY
มีกำไรพิเศษมาจากการขายโชว์รูมพระโขนง 88 ล้านบาท

และมีกำไรพิเศษจาก หนี้ที่บันทึกไว้ 18 ล้านบาท

 EPS งบ SIAM
 
  Q1 Q2 Q3 Q4 รวม
ปี 2558 0.02 -0.04 0.07 0.03 0.10
ปี 2559 0.02 -0.11 0.00 0.04 -0.05
ปี 2560 0.01 -0.07 -0.03 0.00 -0.08
ปี 2561 0.01 0.03 0.05 0.32 0.41
ปี 2562 0.04        

Q1/61 กำไรสุทธิ ลดลง -38.56% กำไร EPS ทรงๆ 0.01 เท่าปีที่แล้ว YoY
Q2/61 กำไรสุทธิ พลิกจากขาดทุน -40 ลบ. มากำไร 17 ล้านบาท YoY
Q3/61 กำไรสุทธิ พลิกจากขาดทุน -16 ลบ. มากำไร 29 ล้านบาท YoY
Q4/61 กำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น 7,981.77% YoY

*** ต้องเข้าไปเช็คในงบ หรือ ตามอ่านข่าวดูว่า กำไร Q4/61 ที่โตมานั้น เป็นกำไรที่มาจากผลการดำเนินงานของกิจการประเภทใด ??
- เพราะ มีกำไรพิเศษ จากการขายที่ดิน อาคารโรงงาน และ โชว์รูม 350 ล้านบาท

----------------------------

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562

https://www.set.or.th/set/newsdetails.do?newsId=15577901640631&language=th&country=TH

รายไดรวม
งบการเงินรวมของบริษัท มีรายไดรวมในไตรมาส 1 ปนี้ 485ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ปกอน 57ลานบาท หรือ
เพิ่มขึ้นรอยละ 13 สวนใหญเพิ่มขึ้นจากยอดขายอาคารสําเร็จรูปอเนกประสงคในประเทศ และงานรับเหมากอสรางในประเทศโดย
รายไดรวมในไตรมาส 1 ปนี้ ประกอบดวย

- รายไดจากการขายเฟอรนิเจอร อาคารสําเร็จรูปอเนกประสงคและผนังกั้นน้ําในประเทศ มีรายไดจํานวน 401ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ปกอน 51ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 15

-รายไดจากการขายเฟอรนิเจอรและอาคารสําเร็จรูปอเนกประสงคตางประเทศ มีรายไดจํานวน 67ลานบาท ลดลงจากไตร
มาส 1 ปกอน 2 ลานบาท หรือ ลดลงรอยละ 3

-รายไดจากการใหบริการรับเหมากอสรางในประเทศ มีงานรับเหมากอสราง 1ราย รวมจํานวน 17ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
ไตรมาส 1 ปกอน 8ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 89

 รายไดอื่น

งบการเงินรวมของบริษัท มีรายไดอื่นในไตรมาส 1 ปนี้ ลดลงจากไตรมาส 1 ปกอน 81ลานบาท หรือลดลงรอยละ 69
เนื่องจากในไตรมาส 1 ปกอน บริษัทมีกําไรจากการขายสินทรัพย์โชว์รูมพระโขนง ซึ่งเป็นสินทรัพยที่ไมไดใชดําเนินงาน จํานวน 88
ล้านบาท และ มีรายได้จากการกลับรายการหนี้สินที่บริษัทบันทึกไว้จากคดีที่ผูรับจางรายหนึ่งไดฟองรองบริษัท โดยศาลฎีกาไดมีคํา
พิพากษาแลว บริษัทจึงกลับรายการหนี้สินดังกลาว จํานวนเงิน 18 ล้านบาท

s


คุณต้องสมัครสมาชิก ถึงจะโพสกระทู้ได้

สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ