ยินดีต้อนรับ กรุณา สมัครสมาชิก หรือเข้าสู่ระบบ

Home » หุ้น TAE
เข้าชม : 117

TAE งบ Q2/62 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น YoY ยอดขายไม่โต แต่ต้นทุนวัตถุดิบกากน้ำตาลลดลง

โพสต์เมื่อ: วันเสาร์ 10 สิงหาคม 2562  22:37 น.
Q1/62 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 181.41% YoY
Q2/62 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 139.19% YoY

EPS งบ TAE

 
  Q1 Q2 Q3 Q4 รวม
ปี 2558 0.12 0.06 0.04 0.02 0.24
ปี 2559 0.09 0.04 0.04 0.01 0.18
ปี 2560 0.07 0.04 0.06 -0.12 0.05
ปี 2561 0.06 0.06 0.07 0.09 0.29
ปี 2562 0.18 0.14      

คำอธิบาย งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2562
https://www.set.or.th/set/newsdetails.do?newsId=15653015702081&language=th&country=TH

รายได
(1) บริษัทฯ มีรายไดในไตรมาสที่ 2/2562 รวมทั้งสิ้น 622.47 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 93.44 ลานบาท คิดเปนรอยละ 13.05 เนื่องจาก
(1.1) มีรายไดจากการขายเอทานอล 620.52 ลานบาท คิดเปนรอยละ 99.69 ของรายไดรวม ลดลง จากงวดเดียวกันของปกอน 94.89 ลานบาท คิดเปนรอยละ 13.26 เนื่องจากปริมาณขายเอทานอลลดลงจาก งวดเดียวกันของปกอนรอยละ 6.58 และราคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ยลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนรอย ละ 7.16
(1.2) มีรายได้อื่น 1.95 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.31 ของรายไดรวม เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของป กอน 1.45 ลานบาท คิดเปนร้อยละ 290 เนื่องจากมีรายไดจากการจําหนายทรัพยสินที่ตัดบัญชีและหรือ ยกเลิกการใชงานเพิ่มขึ้น

(2) บริษัทฯ มีรายไดงวดหกเดือนแรกของป 2562 รวมทั้งสิ้น 1,376.57 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวด เดียวกันของปกอน 53.88 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.07 เนื่องจาก

(2.1) มีรายไดจากการขายเอทานอล 1,373.93 ลานบาท คิดเปนรอยละ 99.81 ของรายไดรวม เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 52.24 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.95 เนื่องจากปริมาณขายเอทานอล เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 14.03 แตราคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ยลดลงจากงวดเดียวกันของป กอนรอยละ 8.87 (2.2) มีรายไดอื่น 2.64 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.19 ของรายไดรวม เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของป กอน 1.64 ลานบาท คิดเปนรอยละ 164 เนื่องจากมีรายไดจากการจําหนายทรัพยสินที่ตัดบัญชีและหรือยกเลิก การใชงานเพิ่มขึ้น กําไรขั้นตน
(1) บริษัทฯ มีกําไรขั้นตนในไตรมาสที่ 2/2562 จํานวน 169.85 ลานบาท คิดเปนรอยละ 27.37 ของ รายไดจากการขาย เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนที่มีกําไรขั้นตน 93.50 ลานบาท คิดเปนรอยละ 13.07 ของรายไดจากการขาย เนื่องจากราคาวัตถุดิบกากน้ําตาลโดยเฉลี่ยซึ่งเปนตนทุนสวนใหญลดลงจากงวด เดียวกันของปกอนรอยละ 25.32
(2) บริษัทฯ มีกําไรขั้นตนงวดหกเดือนแรกของป 2562 จํานวน 394.73 ลานบาท คิดเปนรอยละ 28.73 ของรายไดจากการขาย เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนที่มีกําไรขั้นตน 190.66 ลานบาท คิดเปนรอยละ 14.43 ของรายไดจากการขาย เนื่องจากปริมาณการขายเอทานอลเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 14.03 และราคาวัตถุดิบกากน้ําตาลโดยเฉลี่ยซึ่งเปนตนทุนสวนใหญลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 26.48

s


คุณต้องสมัครสมาชิก ถึงจะโพสกระทู้ได้

สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ