ยินดีต้อนรับ กรุณา สมัครสมาชิก หรือเข้าสู่ระบบ

Home » หุ้น PLANB
เข้าชม : 50

PLANB ขอผ่อนผันส่งงบการเงิน Q1/63 เป็นภายใน 30 มิ.ย.63

โพสต์เมื่อ: วันศุกร์ 15 พฤษภาคม 2563  13:10 น.
PLANB ขอผ่อนผันส่งงบการเงิน Q1/63 เป็นภายใน 30 มิ.ย.63 ผลกระทบจากโควิด
สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -13 พ.ค. 63 17:29 น.

 

PLANB ขอผ่อนผันการจัดทำและนำส่งงบการเงินไตรมาส 1/63 เป็นภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ผลกระทบจากโควิด

  บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANB แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการจัดทำและนำส่งงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงเป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ โดยบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในประเทศและต่างประเทศ มีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของรัฐบาลของแต่ละประเทศอย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุมการระบาดของ COVID-19 ให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ

  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 13 พฤษภาคม 2563 ได้พิจารณาและให้ความสำคัญในการจัดทำและเปิดเผยรายงานแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้อง และมีความน่าเชื่อถือเพียงพอสำหรับผู้ใช้งบการเงินในสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งยังมีความไม่แน่นอน จึงมีมติเห็นควรให้บริษัทขอผ่อนผันระยะเวลาการนำส่งงบการเงินสำหรับ ไตรมาสที่ 1/2563 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกไป โดยจะนำส่งภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563


s


คุณต้องสมัครสมาชิก ถึงจะโพสกระทู้ได้

สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ