ยินดีต้อนรับ กรุณา สมัครสมาชิก หรือเข้าสู่ระบบ

Home » หุ้น PSTC
เข้าชม : 82

งบ Q3/61 รายได้ธุรกิจจำหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลวเพิ่มขึ้น ธุรกิจอื่นๆ ลดลง

โพสต์เมื่อ: วันศุกร์ 16 พฤศจิกายน 2561  11:45 น.
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ขอชี ้แจ้งผลการด าเนินงานส าหรับงวด 3 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งมีก าไรสุทธิเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20 จากปีก่อน ดังนี

รายได้
รายได้รวมส าหรับไตรมาส 3 ปี 2561 มีจ านวน 724.8 ล้านบาท เพิ่มขึ ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 327.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ ้นร้อยละ 82.4เนื่องจากการ 

1. รายได้จากธุรกิจออกแบบ จ าหน่าย และติดตั ้งระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม ลดลง จ านวน 145.5 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการติดตั ้งระบบไฟฟ้าพลังงานทดแทน ของหน่วยงานราชการ และติดตั ้งสถานีไฟฟ้าย่อยให้กับหน่วยงานเอกชน

2. รายได้จากธุรกิจจำหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลวเพิ่มขึ้นจำนวน 505.5 ล้านบาท เนื่องมา จากการขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ของบริษัทย่อยที่บริษัทเข้าซื ้อกิจการในช่วงไตรมาส 4 ปี 2560 รายได้จากการขายก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ (NGV) ของบริษัทย่อยที่บริษัทย่อยของบริษัทเข้าซื ้อ กิจการในช่วงไตรมาส 1 ปี 2561

3. รายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนลดลงจ านวน 45.9 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการครบรอบการ ซ่อมบ ารุงเครื่องจักรของโรงไฟฟ้าชีวภาพและโรงไฟฟ้าชีวมวล อีกทั ้งในปี 2561 มีฝนตกมากกว่าปี 2560 จึงท าให้รายได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลดลง

ค่าใช้จ่าย
1. ค่าใช้จ่ายในการขายส าหรับไตรมาส 3 ปี 2561 จ านวน 6.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5.2 ล้านบาท คิด เป็นเพิ่มขึ ้นร้อยละ 376.0 เนื่องมาจากค่าใช้จ่ายในการขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ของบริษัทย่อยที่ บริษัทเข้าซื ้อกิจการในช่วงไตรมาส 4 ปี 2560

2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารส าหรับไตรมาส 3 ปี 2561 จ านวน 45.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 16.5 ล้าน บาท คิดเป็นเพิ่มขึ ้นร้อยละ 57.5 เนื่องมาจากการเข้าซื ้อกิจการขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในช่วงไตร มาส 4 ปี 2560 และ กิจการขายก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ (NGV) ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2561

กำไรสุทธิ ผลประกอบการของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยส าหรับไตรมาส 3 ปี 2561 มีกำไรสุทธิรวมจ านวน 14.1 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นก าไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 6.4 ล้านบาท และกำไรส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคมจำนวน 7.7 ล้านบาท

ข้อมูลจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://www.set.or.th/set/newsdetails.do?newsId=15420642412041&language=th&country=TH

s


คุณต้องสมัครสมาชิก ถึงจะโพสกระทู้ได้

สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ